Hur stor tacksägelse är jag inte skyldig dig, Gud den Högste, för att du i nattvardens högheliga mysterium bespisar mig med din Sons kropp och blod! Vad är dyrbarare och större i himlen och på jorden än denna gudomliga kropp personligt förenad med din Son? Vad är säkrare vittnesbörd och pant på din nåd än din Sons dyrbara blod som utgjöts på korsets altare för mina synder? Du skänker mig själva priset på min förlossning, för att vittnesbördet om din nåd mot mig ska stå helt fast.
Så många gånger som jag har fallit från dopförbundet genom synder, så många gånger är vägen tillbaka öppen för mig genom en sann omvändelse och ett hälsosamt bruk av denna måltid. Den är det nya förbundets sakrament; den välsignar mig alltid med nya nådens gåvor.
I denna kropp bor livet självt; därför upplivar och levandegör den mig till evigt liv. Genom detta blods utgjutande presterades gottgörelsen för våra synder; därför styrks hos mig syndernas förlåtelse genom drickandet av det.
Kristus säger, sanningen säger*: “Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen” och det till livet och till härligheten. “För detta är livets bröd, som kommit ner från himlen, så att den som äter av det inte kommer att dö utan leva för evigt.”** Det är trons mottagande som Kristus anbefaller, ett ätande som måste tillkomma det sakramentala mottagandet för att det som är inrättat för liv ska tas emot av oss till liv. Så jag går till denna himmelska måltid i sann tro, fast övertygad om att den kropp som jag tar emot utgavs för min skull till döden och om att det blod som jag dricker utgjöts för mina synders skull.
Jag kan inte alls tvivla om syndernas förlåtelse när den bekräftas genom delaktigheten av själva priset som gavs för mina synder. Jag kan inte alls tvivla om Kristi inneboende när han ger mig sitt sigill på det genom gemenskapen med hans kropp och blod.
Jag kan inte alls tvivla på den Helige Andes hjälp när min svaghet stärks med ett så stort beskydd. Jag fruktar inte Satans försåt när denna änglaföda stärker mig till kamp. Jag fruktar inte köttets lockelser när denna levandegörande och andliga föda förser mig med Andens kraft.
Detta mottagande och åtnjutande gör att Kristus bor i mig och jag i Kristus. Den gode herden ska inte finna sig i att hans lilla får, utfodrat med hans kropp och blod, uppslukas av helvetets varg; han skall heller inte tillåta att andens styrka övervinns av köttets svaghet.
Dig, välvilligaste Frälsare, vare lovprisning, ära och tacksägelse i evighet. Amen.

* Joh 6:54.
** Joh 6:50f.

(Johann Gerhard, Exercitium
pietatis
quotidianum quadripartitum, utg. av Hermann Scholz, 1863,
Pars secunda, Cap. XIII. Övers. gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)