Blog Image

Blogg

Samvetet

Uncategorised Posted on 21 May, 2020 08:22

Vad hjälper det om alla prisar och samvetet anklagar? Vad kan det skada om alla klandrar och samvetet ensam försvarar?
Johann Gerhard, Aphorismi sacri, 1616, s. 137.
(Quid prodest, si omnes laudent, et conscientia accuset? Quid obesse poterit, si omnes derogent, et conscientia sola defendat?)

Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.Sveriges reformator: Bön till inledning av predikan

Uncategorised Posted on 02 Nov, 2019 12:13

Må Gud Allsmäktig, vår himmelske fader, med sin käre son Jesus Kristus, vår Herre, och den Helige Ande vara med oss och styra och leda oss efter sin heliga vilja idag och varje dag, Amen.

Kära vänner i Kristus Jesus, sedan vi församlats här därför att vi vill göra något som är till nytta och gagn för vår själs frälsning vill vi nu först falla ned inför Gud, vår käre himmelske fader, och be honom att han ska hjälpa oss i den saken. För utan hans hjälp kan vi inte göra någonting gott alls. Vi kan också verkligen glada och trygga be honom om hjälp, för han har låtit säga till oss genom sin käre, enfödde Son Jesus Kristus, som han lät bli människa av den rena jungfrun Maria, att allt som vi ber honom om vill han ge oss.* Nu behöver vi inte be om någonting så mycket som det som är till nytta och gagn för vår själs frälsning. Det är också vad vår himmelske Fader helst vill ge oss.

Sedan, efter att den eviga frälsningen sänts till oss och förkunnats oss genom Guds ord, vill vi falla på våra knän och be Gud vår himmelske fader att han ska ge oss en rätt förståelse av sina heliga ord så att de blir befästa i våra hjärtan, så att vi inte endast hör dem utan också handlar efter dem. Och för att vi desto bättre ska få bönhörelse hos vår himmelske fader vill vi be den bön som hans Son och vår Herre Kristus Jesus har lärt oss, och säga: Fader vår …**

När bönen är slut ska prästen säga:

Må Gud Allsmäktig, vår käre himmelske fader, sända oss sin Helige Ande, så att vi genom honom grundligt besinnar och även följer hans heliga ord och vilja, Amen. Nu vill vi, kära vänner, höra den heliga evangelietexten, som skrivits ner av … i kapitel … och lyder:

*Se t.ex. Joh 14:13-14 (SFB 98): Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

**Luk 11:1-4 (SFB 98): En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: “Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: “När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.Och för oss inte in i frestelse.” Se också Matt 6:9-13.

(Olaus Petri, Skrifter i urval … av Gunnar Westin, 1968, s 189-190; Texten finns också i Samlade skrifter af Olavus Petri, red. Bengt Hesselman, band 3, 1916, s. 9-10. Språkdräkten moderniserad och bibelställen tillagda vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)Dopet varje dag

Bloggat Posted on 09 Aug, 2019 15:33

Vi har i Kristi dop, ja, i vårt dop, eftersom vi är döpta till Kristus, en ständig förlåtelse. Så om du av svaghet faller och syndar (vilket beklagligt nog ofta och allvarligt sker, utan uppehåll) ska du genast springa tillbaka, krypa till ditt dop, där alla dina synder blev förlåtna och tvättades bort, hämta tröst av det, resa på dig och tro att du i dopet blev fri, och det inte från en synd utan från alla dina synder.

Ur en predikan av Martin Luther hållen i Halle 5. januari 1546 (WA 51, 116, 22-28). Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.Varför fördömd?

Bloggat Posted on 04 May, 2019 16:59

Jesus Kristus kom för att synderna skulle förlåtas… Om du är en
syndare, gläd dig, för syndernas förlåtelse är lovad till dem. Därför är
det omöjligt att någon blir fördömd på grund av synderna, utan (man
blir fördömd på grund av) otron.
(Martin Luther)
WA 27, 67, 2-5Bön för en dödsdömd

Bloggat Posted on 02 Feb, 2019 14:35

Å, allsmäktige evige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, du som låter din barmhärtighet skina över alla dina gärningar, se nu i mildhet till denna din fattige fånge, som du idag vill kalla från detta arma, usla och syndfulla levernet; ge honom den Helige Andes nåd i hans hjärta, så att han kan stå fast i tron och dö som en rätt kristen människa. Låt din käre Son Jesus Kristus säga till honom som han sade till rövaren på korset: ”Idag skall du vara med mig i paradiset.” Se inte till hans stora och svåra synder utan till din stora barmhärtighet och till den hårda och bittra död som din Son har lidit för honom. Låt honom så idag skiljas från denna värld att han vid den yttersta domen uppstår i de rättfärdigas uppståndelse och förblir så med dig i evighet. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre, amen.

(Olaus Petri)Om lag och evangelium

Bloggat Posted on 11 Aug, 2018 16:28

”Men liksom vi nu här har bevisat lagens
nödvändighet, både före och även efter rättfärdiggörelsen, till att
uppenbara synden, döden och fördömelsen över allt människokött och
därmed grundligt har förkastat all sådan lära som inte vill veta av
lagen eller omvändelsen, lika mycket ogillar och bestrider vi även den
lära som sammanblandar lag och evangelium eller driver lagen så att
evangelium blir om intet, vilket är nog så lätt hänt. För dessa två, lag
och evangelium, bör för allt i livet å det nogaste skiljas åt, men
likväl får ingendera åsidosättas eller förkastas. … För det heliga
evangeliet är ett sådant ord och en sådan predikan som uppenbarar, men
inte vad som finns, känns eller uträttas i oss själva, utan det som Gud
från himlen skänkt oss förlorade syndare på jorden i sin enfödde Son
Jesus Kristus. Evangeliet är då inte någon lag alls. Det fordrar inte av
oss utan skänker oss allt för intet, genom en annans förtjänst. … detta
att Guds Son har borttagit och utplånat alla mina synder kan jag ju
inte se eller hos mig känna (ja, jag ser och känner tvärt emot att
synden ännu ständigt bor i mig). Sådant måste därför tros på grund av
ordet.

(Den enda Salighetens Väg framställd av Fred.
Gabr. Hedberg uti ”Allmän Evangelisk Tidning”, utgifwen under åren
1845-1848. Andra upplagan, 1908, s. 49-51, språket moderniserat)Guds ord, inte våra ord

Bloggat Posted on 11 May, 2018 16:54

Älskade, vi är tjänare. Vi talar inte våra egna ord utan ord som är Guds. … Allt som finns i de heliga skrifterna är klart och rakt, allt som är nödvändigt är tydligt.

(Johannes Chrysostomos, Homilia in ep. II ad Thessal., 3, 4)Det är hela världen

Bloggat Posted on 03 Feb, 2018 16:36

Var inte förvånad över att hela världen är förlossad. För han som gav sitt liv var inte en vanlig människa utan Guds enfödde Son. En enda människas, Adams, synd räckte för att föra död över hela världen. Om alltså döden genom en människas överträdelse tog herraväldet över världen, hur mycket mer ska inte livet ta herraväldet genom en människas rättfärdighet? Och om en gång människorna fördrevs ur paradiset för att ha ätit av trädet, ska inte de som tror nu ännu lättare komma in i paradiset tack vare Jesu kors träd? Om den som först skapades ur jorden förde in en allomfattande död, ska inte han som skapade honom ur jorden komma med evigt liv, han som själv är livet?

(Kyrillos av Jerusalem, Catecheses ad illuminandos, 13,2, ur Reischl – Rupp, Cyrilli Hierosolymorum archiepiscopi opera, s. 52. Övers. gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)Next »