Blog Image

Blogg

Bibeln ska vara normen

Uncategorised Posted on 01 May, 2021 09:56

(Mot dem som påstod att paradiset var i himlen)

Så jag uppmanar: vi ska alla avskärma öronen från allt sådant och följa Bibeln som normen. … Jag menar: att inte tro de ting som förs fram i Bibeln och istället införa annat ur ens eget sinne skapar en stor fara för dem som vågar sig på sådant.

Johannes Chrysostomus, Homiliae in Genesim, XIII, 3. Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.Gud frälser

Uncategorised Posted on 07 Feb, 2021 15:10

När du styr kosan mot det himmelska fäderneslandet, tänk på honom som kallar dig,

med vars kraft du kommer framåt – om du alls löper väl.

För om du tror dig gå mot det himmelska genom din egen förträfflighet,

skall du falla, nedstött från höjder till djup.

(Coelest(em) ad patriam tendens, cognosce vocantem,

Cujus proveheris, si bene curris, ope.

Nam si te virtute tu(a) ad coelestia credis

Scandere, de superis pulsus ad ima cades.)

Prosper av Akvitanien, Epigrammata, XXXI (Migne, Patrologia Latina, LI, 508).

Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi. Dikten består av två elegiska disticha (hexameter + pentameter). Den vid vår uppläsning brukade betoningens placering är angiven i den latinska texten med fet stil.Synd och förlåtelse

Uncategorised Posted on 24 Nov, 2020 19:03

Vilka är saliga? Inte de i vilka Gud inte funnit synd, för han har funnit synd i alla. “För alla har syndat och saknar Guds härlighet”(1). Så om synder påträffas i alla, kvarstår att det inte finns saliga, utom de vars synder har förlåtits. Detta anbefallde aposteln därför så här: “Abraham trodde på Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet”(2).

(Qui sunt beati? Non in quibus non invenerit Deus peccatum; nam in omnibus invenit. “Omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei”. Si ergo in omnibus peccata inveniuntur, remanet ut non sint beati, nisi quorum remissa sunt peccata. Hoc ergo Apostolus sic commendavit: “Credidit Abraham Deo, et reputatum est ei ad iustitiam”. Augustinus, Enarrationes in Psalmos, XXXI, 2, 7. CCSL XXXVIII, s. 230. —Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)

  1. Rom 3:23
  2. Rom 4:3


Kristus och evangelierna

Uncategorised Posted on 15 Aug, 2020 10:41

Så när de [evangeliernas författare] skrev vad Kristus visade och sade ska det ingalunda påstås att han inte skrev. För vadhelst han ville att vi skulle läsa om hans handlingar och yttranden befallde han dem att skriva som med sina egna händer.

(Augustinus, De consensu evangelistarum, I, 35)Samvetet

Uncategorised Posted on 21 May, 2020 08:22

Vad hjälper det om alla prisar och samvetet anklagar? Vad kan det skada om alla klandrar och samvetet ensamt försvarar?
Johann Gerhard, Aphorismi sacri, 1616, s. 137.
(Quid prodest, si omnes laudent, et conscientia accuset? Quid obesse poterit, si omnes derogent, et conscientia sola defendat?)

Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.Sveriges reformator: Bön till inledning av predikan

Uncategorised Posted on 02 Nov, 2019 12:13

Må Gud Allsmäktig, vår himmelske fader, med sin käre son Jesus Kristus, vår Herre, och den Helige Ande vara med oss och styra och leda oss efter sin heliga vilja idag och varje dag, Amen.

Kära vänner i Kristus Jesus, sedan vi församlats här därför att vi vill göra något som är till nytta och gagn för vår själs frälsning vill vi nu först falla ned inför Gud, vår käre himmelske fader, och be honom att han ska hjälpa oss i den saken. För utan hans hjälp kan vi inte göra någonting gott alls. Vi kan också verkligen glada och trygga be honom om hjälp, för han har låtit säga till oss genom sin käre, enfödde Son Jesus Kristus, som han lät bli människa av den rena jungfrun Maria, att allt som vi ber honom om vill han ge oss.* Nu behöver vi inte be om någonting så mycket som det som är till nytta och gagn för vår själs frälsning. Det är också vad vår himmelske Fader helst vill ge oss.

Sedan, efter att den eviga frälsningen sänts till oss och förkunnats oss genom Guds ord, vill vi falla på våra knän och be Gud vår himmelske fader att han ska ge oss en rätt förståelse av sina heliga ord så att de blir befästa i våra hjärtan, så att vi inte endast hör dem utan också handlar efter dem. Och för att vi desto bättre ska få bönhörelse hos vår himmelske fader vill vi be den bön som hans Son och vår Herre Kristus Jesus har lärt oss, och säga: Fader vår …**

När bönen är slut ska prästen säga:

Må Gud Allsmäktig, vår käre himmelske fader, sända oss sin Helige Ande, så att vi genom honom grundligt besinnar och även följer hans heliga ord och vilja, Amen. Nu vill vi, kära vänner, höra den heliga evangelietexten, som skrivits ner av … i kapitel … och lyder:

*Se t.ex. Joh 14:13-14 (SFB 98): Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

**Luk 11:1-4 (SFB 98): En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: “Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: “När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.Och för oss inte in i frestelse.” Se också Matt 6:9-13.

(Olaus Petri, Skrifter i urval … av Gunnar Westin, 1968, s 189-190; Texten finns också i Samlade skrifter af Olavus Petri, red. Bengt Hesselman, band 3, 1916, s. 9-10. Språkdräkten moderniserad och bibelställen tillagda vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)Dopet varje dag

Bloggat Posted on 09 Aug, 2019 15:33

Vi har i Kristi dop, ja, i vårt dop, eftersom vi är döpta till Kristus, en ständig förlåtelse. Så om du av svaghet faller och syndar (vilket beklagligt nog ofta och allvarligt sker, utan uppehåll) ska du genast springa tillbaka, krypa till ditt dop, där alla dina synder blev förlåtna och tvättades bort, hämta tröst av det, resa på dig och tro att du i dopet blev fri, och det inte från en synd utan från alla dina synder.

Ur en predikan av Martin Luther hållen i Halle 5. januari 1546 (WA 51, 116, 22-28). Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.Varför fördömd?

Bloggat Posted on 04 May, 2019 16:59

Jesus Kristus kom för att synderna skulle förlåtas… Om du är en
syndare, gläd dig, för syndernas förlåtelse är lovad till dem. Därför är
det omöjligt att någon blir fördömd på grund av synderna, utan (man
blir fördömd på grund av) otron.
(Martin Luther)
WA 27, 67, 2-5« PreviousNext »