Låt oss därför inte gå runt med de flestas föreställningar utan ta reda på dessa ting. För hur orimligt är det inte att man å ena sidan inte anförtror andra sina pengar utan kontrollerar dem med räkning och kalkyl, å andra sidan i bedömningen av dessa ting enkelt dras till andras föreställningar, fastän man här har en exakt våg för allting, en sakkunnig, en måttstock: de gudomliga stadgarnas yttrande? Därför uppmanar och ber jag er alla att ni lämnar vad den ene och den andre anser om dessa ting och tar reda på allt detta i Skrifterna. När vi sedan inhämtat den sanna rikedomen, låt oss följa den för att nå det evigt goda.

Johannes Chrysostomus, In divi Pauli epistolam ad Corinthios posteriorem homiliae XXX, utg. av F. Field, 1845, s. 157 (till 2 Kor 7:3). Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.