Läkarens blod blev utgjutet och blev den sjukes läkemedel.

Fusus est sanguis Medici et factus est medicamentum aegroti.

Han kröntes med törnen på jorden för att vi skulle krönas med ära och härlighet i himlen.

Spinis coronatur in terris, ut nos coronaremur honore et gloria in coelis.

Vem drivs inte till kärlek mot Kristus som betänker Kristi inställning på korset?

Quis non rapiatur in Christi dilectionem, qui eius in cruce considerat dispositionem?

Kristus led på grund av oss hårda ord, hårdare slag, de hårdaste plågor på korset.

Passus est Christus propter nos dura verba, duriora verbera, durissima crucis tormenta.

(Johann Gerhard, Aphorismi sacri praecipua theologiae practicae complectentes, 1616, s. 79. Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)